Madždžhima-nikája 15

Anumána-sutta

Úsudek

Tak jsem slyšel. Jednou ctihodný Mahá Moggallána prodléval v kraji Bhagga, v Sumsumáragiře, v háji Bhésakálá, v Jelením parku. Zde ctihodný Mahá Moggallána oslovil mnichy: "Přátelé, mnichové." "Příteli," odpověděli mniši. Ctihodný Mahá Moggallána pravil:

Špatné vlastnosti

"Přátelé, ačkoli nějaký mnich (bhikkhu) takto požádá: ´Nechť mne ctihodný napomene, neboť potřebuji být napomenut ctihodným,´ avšak je-li obtížné ho napomenout, jelikož je obdařen vlastnostmi, jež ho činí obtížně napomenutelným, je-li netrpělivý a nepřijímá správně poučení, pak si o něm jeho společníci v čistém životě myslí, že by neměl být napomínán ani poučován, neboť ho považují za nedůvěryhodného.

A jaké vlastnosti ho činí obtížně napomenutelným (dovačassakarano)?
(1.)Zde má mnich zlá přání (pápiččho) a je pod vládou zlých přání...
(2.)vychvaluje sebe a hanobí ostatní...
(3.)je hněvivý (kodhano) a je přemožen hněvem...
(4.)hněvivý a mstivý kvůli hněvu...
(5.)je hněvivý a vzpurný kvůli hněvu...
(6.)je hněvivý a pronáší slova vyřčená v hněvu...
(7.)je pokárán a odporuje kárajícímu...
(8.)je pokárán a pomlouvá kárajícího...
(9.)je pokárán a oplátkou kárá kárajícího...
(10.)je pokárán a vykrucuje se, vede řeči stranou a projevuje hněv, nenávist a rozhořčenost...
(11.)je pokárán a schází mu vysvětlení svého jednání...
(12.)je pohrdavý a panovačný...
(13.)je závistivý a sobecký...
(14.)je falešný a podvádí...
(15.)je zarputilý a arogantní...
(16.)lpí na svých vlastních názorech, pevně se jich drží a těžce se jich vzdává.
Přátelé, toto jsou vlastnosti, jež činí mnicha obtížně napomenutelným.

Dobré vlastnosti

Přátelé, ačkoli nějaký mnich takto nepožádá: ´Nechť mne ctihodný napomene, neboť potřebuji být napomenut ctihodným,´ avšak je-li snadné ho napomenout, jelikož je obdařen vlastnostmi, jež ho činí snadno napomenutelným, je-li trpělivý a přijímá správně poučení, pak si o něm jeho společníci v čistém životě myslí, že může být napomínán a poučován, neboť ho považují za důvěryhodného.

A jaké vlastnosti ho činí snadno napomenutelným (sovačassakarano)?
(1.)Zde nemá mnich zlá přání (na pápiččho) a není pod vládou zlých přání...
(2.)nevychvaluje sebe a nehanobí ostatní...
(3.)není hněvivý (na kodhano) a není přemožen hněvem...
(4.)není hněvivý ani mstivý kvůli hněvu...
(5.)není hněvivý ani vzpurný kvůli hněvu...
(6.)není hněvivý a nepronáší slova vyřčená v hněvu...
(7.)je pokárán a neodporuje kárajícímu...
(8.)je pokárán a nepomlouvá kárajícího...
(9.)je pokárán a nekárá oplátkou kárajícího...
(10.)je pokárán a nevykrucuje se, nevede řeči stranou a neprojevuje hněv, nenávist ani rozhořčenost...
(11.)je pokárán a neschází mu vysvětlení svého jednání...
(12.)není pohrdavý ani panovačný...
(13.)není závistivý ani sobecký...
(14.)není falešný a nepodvádí...
(15.)není zarputilý ani arogantní...
(16.)nelpí na svých vlastních názorech, nedrží se jich pevně a snadno se jich vzdává.
Přátelé, toto jsou vlastnosti, jež činí mnicha snadno napomenutelným.

Úsudek

Nyní, přátelé, by si měl mnich udělat takovýto úsudek:
(1.)´Ten, kdo má zlá přání a je pod vládou zlých přání je mi nemilý a nepříjemný. Kdybych sám měl zlá přání a byl pod vládou zlých přání, byl bych nemilý a nepříjemný ostatním.´ Mnich, který toto poznává, by měl takto povzbudit svou mysl: ´Nebudu mít zlá přání a nebudu pod vládou zlých přání.´
(2. - 16.)´Ten, kdo vychvaluje sebe a hanobí ostatní je mi nemilý a nepříjemný. ...

Sebezkoumání

Nyní, přátelé, by měl mnich takto zkoumat sám sebe:
(1.)´Mám zlá přání a jsem pod vládou zlých přání?´ Když při tom poznává: ´Mám zlá přání a jsem pod vládou zlých přání,´ pak by měl v sobě vyvinout úsilí za účelem opuštění těchto zlých a neprospěšných stavů. Ale když při tom poznává: ´Nemám zlá přání a nejsem pod vládou zlých přání,´ pak může prodlévat radostně a s nadšením se dnem i nocí cvičit v prospěšných stavech.
(2. -16.)´Vychvaluji sebe a hanobím ostatní?´ ...

Přátelé, když mnich takto zkoumá sám sebe a vidí, že ještě zcela neopustil tyto zlé a neprospěšné stavy, pak by měl v sobě vyvinout úsilí za účelem úplného opuštění těchto zlých a neprospěšných stavů. Ale když mnich takto zkoumá sám sebe a vidí, že již zcela opustil tyto zlé a neprospěšné stavy, pak může prodlévat radostně a s nadšením se dnem i nocí cvičit v prospěšných stavech.

Závěr

Přátelé, jako kdyby nějaký mladý člověk, s mladistvým vzhledem, jenž má rád ozdoby, prohlížel obraz své vlastní tváře v čistém a jasném zrcadle nebo v čisté, klidné vodě, a viděl by na ní špínu či poskvrnu, vynaložil by úsilí k tomu, aby ji odstranil. Ale kdyby na ní neviděl špínu či poskvrnu, byl by spokojen: ´Je to pro mě zisk, že jsem takto čistý.´ Podobně, přátelé, když mnich takto zkoumá sám sebe a vidí, že ještě zcela neopustil tyto zlé a neprospěšné stavy, pak by měl v sobě vyvinout úsilí za účelem úplného opuštění těchto zlých a neprospěšných stavů. Ale když mnich takto zkoumá sám sebe a vidí, že již zcela opustil tyto zlé a neprospěšné stavy, pak může prodlévat radostně a s nadšením se dnem i nocí cvičit v prospěšných stavech.

Tak pravil ctihodný Mahá Moggallána. Spokojení mniši se zaradovali ze slov ctihodného Mahá Moggallány.

 

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Štěpán Chromovský